💚💚💚
Phát âm

Cơ thể người

Auto speak

Translate to: [English] [Tiếng Việt] [中国语] [한국어] [Le français] [Español] [Русский]