Phát âm

Số đếm từ 10 đến 1000

Auto speak    Next

Translate to: [English][Tiếng Việt] [中国语]