Phát âm

Gia đình

Auto speak    Next

Translate to: [English][Tiếng Việt] [中国语]