💚💚💚
Phát âm

Từ vựng về bộ phận trên đầu

Auto speak