💚💚💚
Phát âm

Từ vựng về hành động 1

Auto speak  ↝

Other Flashcards